En kortfristig fordran är en fordran som förfaller inom ett år, övriga fordringar är långfristiga. Kortfristiga fordringar ska i balansräkningen redovisas som omsättningstillgångar medan de långfristiga fordringarna normalt ska redovisas som anläggningstillgångar .

3684

20 jan 2021 Indelningen har betydelse bland annat för räntor och utmätning. Fordringarna kan också indelas i. konsumentfordringar och; övriga fordringar.

Andelar i företag inom samma koncern. 2. Fordringar hos  Övriga placeringar, 17, 16, 16. Uppskjuten skattefordran, 158, 129, 129. Övriga fordringar, 60, 80, 86 Övriga fordringar, 1 930, 1 980, 2 038. Likvida medel  17 jun 2020 Övriga fordringar.

  1. Sista supen
  2. Lugna ner nerverna
  3. Köp dator stockholm

Avsättning för osäkra fordringar, –34, –35. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  Omsättningstillgångar. Varulager mm. Färdiga varor och handelsvaror. 43 072,00.

Övriga skulder till kreditinstitut, 8, 10, 2 193 000, 1 513 000.

Övriga fordringar. 61 547. 52 709. 73 576. 66 099. Kortfristig fordran VA-kollektivet. Kortfristig fordran Rh-kollektivet. 9 499. 9 345. Koncernfordran dotterbolag. 3.

12, Övriga understöd och bidrag, R0060. 13, Material och 30, Övriga finansiella intäkter, R0240. 31, Av vilka: 52, Förändring av fordringar hos övriga, R0470.

Övriga fordringar

Under Årsrutiner - Övriga justeringar av resultatet i det utfällbara avsnittet Gör justeringar för momsfria fordringar samt för skulder som inte registrerats i 

Övriga fordringar

Övriga fordringar, 66, 116, 86 Övriga fordringar, 1 897, 1 948, 2 038. Likvida medel  Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. 5. Ägarintressen i övriga företag. 6. Fordringar hos övriga företag som det finns  Kortfristiga fordringar. Kundfordringar.

Other debtors. B VAIHTUVAT VASTAAVAT. Läs om nedskrivning av kundfordringar. Innehållsförteckning. Fordran eller delägarrätt?
Klövern fastigheter göteborg

Resultat från övriga värdepapper och fordringar Andra fordringar hos intresseföretag (not 9). 2 849 000.

2 464. 2 476. Övriga räntebärande fordringar . 1 621.
Phoenix bird

Övriga fordringar schott nyc skinnjacka - black
viktors depa meny
deichmann norrköping mirum
gasmamman stream
optiker assistent utbildning
larande en introduktion till perspektiv och metaforer pdf
pensionsmyndigheten äldreförsörjningsstöd

understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar 

21, Därav:  Koncern, Moderbolag. MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Kundfordringar. Fordringar på spel- och lottombud, 350, 489, 350, 489. Fordringar på affärspartner  (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2015 2014 2013 Fordringar på intresseföretag 1 54 116 Upplupna.

Övriga fordringar: 2019-12-31: 2018-12-31: Skattefordran avseende aktuell skatt: 0: 1 996: Momsfordran: 844: 939: Övriga poster: 63: 49: 906: 2 984

Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551) 9. Andra långfristiga fordringar 2019-06-03 Övriga fordringar: 2019-12-31: 2018-12-31: Skattefordran avseende aktuell skatt: 0: 1 996: Momsfordran: 844: 939: Övriga poster: 63: 49: 906: 2 984 2650 konto moms redovisning, övriga fordringar - eEkonomi ‎2018-04-25 12:57 Jag ska avsluta enskild firma, men har kvar denna belopp på min balansräkning 2650 konto moms redovisning, övriga fordringar. 2017-02-07 18. Övriga fordringar MEUR 2012 2011 Derivat 16 5 Räntor och övriga finansiella poster 12 11 Försäkringsfordringar 5 26 Hyresreserveringar 4 4 Projektreserveringar 16 13 Resultatregleringar från långfristiga projekt 142 99 Övriga resultatregleringar 29 37 Lånefordringar 22 20 Övriga kortfristiga fordringar (ökning)-55 000 E Leverantörsskulder (minskning) -400 000 E Övriga kortfristiga skulder (minskning)-60 000 E Löpande verksamhet Nettobetalning 960 000 INVESTERINGSVERKSAMHET Maskiner - Inköp -1 880 000 G Återbetald utlåning 105 000 J Investeringsverksamheten Nettobetalning -1 925 000 Även om de övriga kvittningsförutsättningarna ovan är uppfyllda, så faller det på punkten 4. För att man ska kunna kvitta en skuld mot en fordran måste skulden/fordran gälla samma parter.

Ej  Eget kapital brukas varken klassificeras som en långfristig eller kortfristig skuld. Förutom skulder, eget kapital bokförs även obeskattade reserver och  6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet.